polski

Historia Żywca liczy sobie ponad 750 lat. Osadnictwo Kotliny Żywieckiej sięga czasów prehistorycznych. Najstarsze ślady osadnictwa w okolicy miasta napotkano na żywieckiej górze Grojec (612 m n.p.m.) i pochodzą z okresu kultury łużyckiej (ok. 2500 lat temu. W średniowieczu Żywiecczyzna była częścią Księstwa Oświęcimskiego. Dokument lokacyjny miasto otrzymało na przełomie XIII i XIV w. Prawa miejskie Żywiec uzyskał z nadania Księcia Oświęcimskiego. Ze względu na częste wylewy Soły, na początku XV wieku miasto przeniesiono na nowe, wyżej położone miejsce, które obecnie zajmuje. Po wykupieniu miasta z rąk książąt oświęcimskich, król Kazimierz Jagiellończyk darował Żywiecczyznę Piotrowi Komorowskiemu. Od tej chwili ziemia żywiecka, aż do 1945 r. stanowiła własność prywatną. Gdy fortuna magnackiego rodu Komorowskich zaczęła w XVII w. podupadać, żywieckie dobra, jako zastaw przejęła żona króla Zygmunta III Wazy - Konstancja. Następnie Żywiecczyzną władali jej synowie: Karol Ferdynand - biskup wrocławski i Jan Kazimierz - król Polski. W 1678 r. Żywiecczyznę wykupił hrabia Jan Wielopolski, kanclerz wielki koronny i przez następne półtora wieku pozostawała ona własnością tej rodziny. W 1838 r. Adam Wielopolski sprzedał dobra dynastii Habsburgów, którzy władali nimi aż do wybu¬chu II wojny światowej.

angielski

The history of Żywiec is over 750 years old. The settlement of the Żywiec Basin dates back to prehistoric times. The oldest traces of settlement in the vicinity of the city were found on the Żywiec mountain Grojec (612 m above sea level) and come from the Lusatian period (about 2,500 years ago. In the Middle Ages, Żywiec region was part of the Duchy of Oświęcim. The city was granted a municipal document at the turn of the 13th and 14th centuries. Due to frequent floods of the Soła River, Żywiec was granted by the prince of Oświęcim. At the beginning of the 15th century, the city was moved to a new, higher place, which it now occupies. After buying the city from the hands of the Oświęcim princes, King Kazimierz Jagiellończyk donated Żywiecczyzna to Piotr Komorowski. Żywiec land was private property until 1945. When the fortune of the magnate Komorowski family began to decline in the 17th century, Żywiec estate was taken over by the wife of King Sigismund III Vasa - Konstancja, then her sons: Karol Ferdynand - the bishop of Wrocław and Jan Kazimierz - king of Poland In 1678.Count Jan Wielopolski, Grand Chancellor of the Crown bought the Żywiec region and for the next century and a half it remained the property of this family. In 1838, Adam Wielopolski sold the goods of the Habsburg dynasty, who ruled them until the outbreak of World War II.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.