polski

Ludzie stosują różne strategie przy nauce czytania testów w języku obcym. Ważne jest, aby pamiętać o powodzie dla którego się to robi: może dla samego siebie lub z konieczności? Ważne, żeby nie mieć nastawienia “bo muszę” – często uczniowie w szkole właśnie z takim nastawieniem uczą się nowego języka, co powoduje, że ich postępy nie są za bardzo owocne. Powinno się zacząć czytanie tekstów od takich, które nas interesują tematycznie . Jeśli jednak mamy przeczytać coś w temacie zupełnie nam nieznanym, warto przed tym zaznajomić się z tą tematyką z innych źródeł, aby mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co w danym tekście jest napisane. Należy zacząć od rzeczy prostych: krótkich artykułów, opowiadań. Nie od powieści czy prac naukowych. Najważniejsze jest jednak to, aby czytać jak najwięcej , stosując różne strategie czytania. Dzięki temu po jakimś czasie zauważymy, która z nich jest dla nas najlepsza.

angielski

People use different strategies when learning to read tests in a foreign language. It is important to remember the reason why this is done: maybe for yourself or out of necessity? It is important not to have a "because I have to" attitude - often students at school with this attitude learn a new language, which means that their progress is not very fruitful. You should start reading texts from those that interest us thematically. However, if we are to read something on a topic completely unknown to us, it is worth to familiarize yourself with this topic from other sources to have any idea about what is written in a given text. You should start with simple things: short articles, stories. Not from a novel or scientific work. However, the most important thing is to read as much as possible using different reading strategies. Thanks to this, after some time we will notice which of them is best for us.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.